Posetite stranicu ''Doba Heroja''

''Doba Heroja'' - NOB, Josip Broz Tito, Socijalisitčka Jugoslavija itd.

9. srp 2008.

S. Marković - Program iz 1873. godine

Светозар Марковић
Програм из 1873. године

Уништити сасвим данашњу управну систему скупштинским решењем

2. Привремени одбор, изабран из средине скупштинске, заузима испрва централну управу; доцније овај се одбор замењује другим који састављају изабрани делегати из сваког округа (Организације и делокруг главног одбора углавном се слаже са српским совјетом од 1807 год.)

3. У окрузима бирају се, слични по организацији, окружни одбори, који имају управу у економским, просветним и други мстварима, које се тичу једног округа;

4. Главни одбор врши закључке народне скупштине, а окружни закључке окружне скупштине, у колико се њих тичу и једна и друга решења.

5. Полицијска управа предаје се са свим у рке појединим општинама.

6. Данашња судска система укида се сасвим; на место ње суде само изборни (поротни) судови; разуме се, бесплатно или на рачун парничара.

Примедба. Ако ово по тачној оцени наших околности не би могло да се одмах изведе остају две исетеме за прелазно стање:

а) Прости општински судови суде све спорове, а апелата је скуп неколико општинских судија једног округа, које окружна скупштина за извесно време изабере, или

б) Сваки срез (или известан број општина) бира једног изборног судију за извесно време с одређеном платом, а апелата је скуп судија у једном округу, који се бира 3-4 пута преко године.

Финансијска система добија осибути самостално уређење: на челу стоји централна банка, која управља државним приходима и расходима, у оркрузима и срезовима устројавају се бнке окружне и среске, које управљају свима окружним и среским финансијксим пословима. Ове банке служе у исто време за намиривање свију економских потреба, на прилику на подизању општинске, задружне индустрије, грађење путова и општих зграда, давање кредита, и т. д.

Дуг Управе (фондова) поклонити народу, а дуг појединих повериоца узимљу за себе; само претходно изабрати судови из средине сељак решавају који је дуг интерешџијски, који ваља збрисати, а који је прави, који ваља платити. Општина за накнаду постаје власник задужене земље, а даје после сваком свом члану земљу за уживање, а порезом по имању ислаћује свој дуг као и остале редовне трошкове.

Само онај може имати земљу који је ради сам. Сва земља која не припада земљорадницима припада општинама у којима се налази. Ово се узакоњава народном скупштином.

Да се српски народ осигура од пролетеријата нужно је да се сва земља из приватне својине пробрази у општинску. Како се то може извршити и за које време остаје да се испита.

Примедба. Према овим општим начелима партија кад се буде организовала израдиће у детаљима план будуће организације српског друштва и план за свој практични рад, којим то да постигне.

________
Објављено према: Јован Скерлић, Светозар Марковић, Београд 1922, стр. 169-171.

Преузето из: Сабрани списи III, ''Култура'', Београд, 1965.

Електронска обрада: vihor92@gmail.com

Nema komentara: